Thỏa thuận dịch vụ cho vay tiền điện tử của Binance

Thỏa thuận dịch vụ cho vay tiền điện tử của Binance

0
Thỏa thuận dịch vụ cho vay tiền điện tử của Binance
<Thỏa thuận dịch vụ cho vay tiền điện tử> này (“Thỏa thuận này”) cấu thành một phần của <Điều khoản sử dụng Binance> (“Điều khoản sử dụng”). Trừ khi được định nghĩa khác ở đây, các điều khoản được sử dụng trong thỏa thuận này sẽ có ý nghĩa tương tự như được quy định trong điều khoản sử dụng.
Thỏa thuận này là thỏa thuận giữa các nhà điều hành Binance có liên quan và từng người dùng về việc Binance cung cấp dịch vụ cho vay tiền điện tử cho người dùng đó (“Dịch vụ này” ) và thu các khoản phí tương ứng. Thông qua cung cấp dịch vụ, Binance cung cấp cho người dùng các giải pháp để nắm giữ và sử dụng các loại tiền điện tử cụ thể và các tài sản kỹ thuật số khác, đồng thời yêu cầu người dùng cung cấp tiền gửi tài sản kỹ thuật số tương ứng (“Tài sản đảm bảo”) như một điều kiện tiên quyết cho khoản vay do Binance cung cấp. Trong thỏa thuận này, “chúng tôi” đề cập đến Binance và các nhà điều hành Binance, và “bạn” có nghĩa là bất kỳ người dùng đơn lẻ nào sử dụng dịch vụ và tham gia bản thỏa thuận này. Bất kỳ người nào sống ở Cộng hòa Hồi giáo Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ả Rập Syria, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Crimea, Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của nó đều bị nghiêm cấm sử dụng Dịch vụ được cung cấp ở đây.
Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận và nhấp vào nút “Tôi đồng ý” để cho chúng tôi biết rằng bạn đã đọc kỹ và hiểu toàn bộ nội dung của bản thỏa thuận để sử dụng dịch vụ. Một khi nhấp vào nút “Tôi đồng ý” hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ, điều đó có nghĩa bạn thừa nhận, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản của thỏa thuận, bao gồm mọi sửa đổi và cập nhật mà chúng tôi có thể thực hiện đối với thỏa thuận bất kỳ lúc nào và các nội dung có liên quan khác của điều khoản sử dụng.
Thông báo về rủi ro trọng yếu:
1.1 Bạn cần lưu ý:
1.1.1 Tài sản kỹ thuật số không được phát hành bởi bất kỳ tổ chức tài chính, công ty nào hoặc chúng tôi;
1.1.2 Thị trường tài sản kỹ thuật số có tính chất hoàn toàn mới, chưa được xác nhận, hơn nữa còn có thể không tiếp tục phát triển;
1.1.3 Giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro đặc biệt cao, nó được giao dịch không ngừng, không có giới hạn về sự thay đổi giá, giá cả dễ bị biến động đáng kể do các nhà tạo lập thị trường, những người đầu cơ và các chính sách của chính phủ ở các quốc gia khác nhau;
1.1.4 Nếu chúng tôi dựa trên phán đoán đơn phương của chúng tôi nhận định rằng bạn đã vi phạm thỏa thuận này hoặc căn cứ theo luật pháp của khu vực tài phán của bạn, dịch vụ này hoặc việc sử dụng dịch vụ này của bạn là bất hợp pháp, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản mà bạn đã tạo riêng để chuyên dùng cho dịch vụ này ("Tài khoản thế chấp") bất kỳ lúc nào, hoặc tạm dừng hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ này hoặc các giao dịch tài sản kỹ thuật số của bạn.
1.2 Bằng việc sử dụng dịch vụ này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:
1.2.1 Bạn thừa nhận và hiểu rằng, việc đầu tư và kinh doanh tài sản kỹ thuật số có thể dẫn đến tổn thất một phần hoặc toàn bộ tài sản của bạn. Do đó, bạn nên xác định số tiền đầu tư và khoản vay theo mức độ chấp nhận rủi ro của riêng bạn;
1.2.2 Bạn thừa nhận và hiểu rằng tài sản kỹ thuật số có thể tạo ra rủi ro phái sinh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, trước tiên bạn nên tìm kiếm lời khuyên và sự trợ giúp từ các chuyên gia;
1.2.3 Bạn thừa nhận và hiểu rằng, ngoài những rủi ro nói trên, còn có thể có những rủi ro khác có tính chất khó lường hoặc không lường trước được;
1.2.4 Bạn nên xem xét cẩn thận và dùng năng lực phán đoán rõ ràng của bạn để đánh giá tình hình tài chính của bạn và những rủi ro đã đề cập ở trên khi đưa ra bất kỳ quyết định sử dụng dịch vụ nào và chịu trách nhiệm về mọi tổn thất kèm theo;
1.2.5 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền quản lý tài khoản thế chấp và tài sản thế chấp của bạn trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ và chúng tôi có quyền (không có nghĩa vụ) thực hiện các cơ chế cưỡng chế thanh lý trong một số trường hợp nhất định, có thể gây ra tổn thất rất lớn cho bạn;
1.2.6 Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những rủi ro nói trên và bất kỳ rủi ro nào khác không phải do sơ suất của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở những hậu quả bất lợi do các trở ngại kỹ thuật khó tránh hoặc khó khắc phục.
Điều khoản dịch vụ
Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn thừa nhận và đồng ý với các điều khoản dịch vụ sau:
2.1 Tạo và quản lý tài khoản thế chấp
2.1.1 Xác minh: Trước khi sử dụng dịch vụ, bạn phải đáp ứng các tiêu chí bắt buộc đối với người dùng được quy định trong điều khoản sử dụng và các điều kiện hợp lý khác theo luật, quy định và chính sách quốc tế hoặc khu vực có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở KYC, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, v.v.), và phải hoàn thành tất cả các quy trình xác minh mà chúng tôi có thể yêu cầu. Thông tin mà bạn có thể được yêu cầu cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail, nhận dạng cá nhân, các tài khoản mạng xã hội khác, chứng nhận nguồn cho tài sản kỹ thuật số, v.v. Ngoài việc gửi thông tin nói trên, bạn đồng ý ủy quyền cho chúng tôi truy vấn thông tin và các thông tin liên quan khác về bạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua một bên thứ ba để xác minh các nội dung liên quan. Dịch vụ có thể thay đổi tùy thuộc vào thông tin được ủy quyền của bạn, và bạn sẽ đảm bảo và tuyên bố rằng thông tin do bạn gửi là chính xác và đúng sự thật. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đã cung cấp, bạn phải nhanh chóng cập nhật cho phù hợp. Nếu chúng tôi xác định rằng thông tin do bạn gửi là không chính xác, không đúng sự thật, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm, chúng tôi có quyền thông báo cho bạn để chỉnh sửa hoặc xóa hoàn toàn thông tin sai sót và chấm dứt một phần hoặc toàn bộ dịch vụ theo quyết định riêng của chúng tôi, và bạn phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất có thể có.
2.1.2 Tạo tài khoản thế chấp: Sau quá trình xác minh và xem xét sơ bộ, chúng tôi có toàn quyền quyết định đồng ý hoặc từ chối yêu cầu tạo tài khoản thế chấp của bạn. Khi bạn nhận được tài khoản và mật khẩu cho tài khoản thế chấp, bạn được coi là đã kích hoạt dịch vụ thành công. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật tài khoản và mật khẩu của tài khoản thế chấp. Bạn cũng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các hoạt động và hành động được thực hiện thông qua tài khoản thế chấp của bạn, trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận này.
2.1.3 Yêu cầu sử dụng tài khoản thế chấp: Nếu không có sự đồng ý hoặc ủy quyền trước của chúng tôi, tài khoản thế chấp sẽ chỉ được truy cập bởi người đăng ký tài khoản. Bạn không được chuyển nhượng hoặc cung cấp tài khoản thế chấp cho bên thứ ba thông qua việc tặng, cho vay, cho thuê, chuyển nhượng hoặc bằng các phương thức khác. Chúng tôi có quyền đình chỉ, đóng băng hoặc hủy bỏ việc sử dụng tài khoản thế chấp của bất kỳ ai khác ngoài người đăng ký tài khoản. Nếu bạn nghi ngờ hoặc phát hiện ra việc sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình, bạn cần thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi việc bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng tài khoản thế chấp, ngay cả khi có sự ủy quyền của bạn.
2.1.4 Bảo mật tài khoản: Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của tài sản thế chấp và thực hiện bảo vệ theo tiêu chuẩn ngành cho dịch vụ. Tuy nhiên, các hành động của người dùng cá nhân tiềm ẩn rủi ro. Bạn đồng ý coi thông tin xác thực truy cập tài khoản của mình (ví dụ: tài khoản và mật khẩu) là thông tin bí mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ tài khoản thế chấp và thông tin cá nhân của chính bạn. Nếu chúng tôi đồng ý tạo một tài khoản phụ của tài khoản thế chấp và ủy quyền cho bên thứ ba hoạt động theo yêu cầu của bạn, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của tài khoản phụ bởi bên thứ ba.
2.2 Thanh toán khoản vay và thế chấp tiền điện tử
2.2.1 Trước khi sử dụng dịch vụ, vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng và xác nhận và đồng ý với các thông tin và chính sách cụ thể liên quan đến hoạt động của dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cặp giao dịch, tỷ lệ khoản vay trên giá trị thế chấp, quy tắc lãi suất thả nổi, phí…
2.2.2 Khi sử dụng dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu chuyển một loại tài sản với số lượng nhất định sang tài khoản thế chấp để làm tài sản thế chấp; sau khi xác nhận thanh toán xong, chúng tôi có thể cho bạn vay một số đồng tiền với số lượng nhất định. Dịch vụ cho vay tiền điện tử sau đó sẽ được coi là hoàn tất.
2.2.3 Trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận hoặc điều khoản sử dụng, bạn có toàn quyền quyết định đối với thời hạn của từng dịch vụ, tuy nhiên, thời hạn này sẽ không quá 90 ngày. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thời hạn của dịch vụ càng dài, các khoản lãi tích lũy và các khoản phí liên quan theo thỏa thuận càng cao.
2.2.4 Bạn đồng ý rằng, trừ khi được chúng tôi đồng ý hoặc miễn trừ, bạn sẽ không rút bất kỳ tài sản đảm bảo nào từ tài khoản thế chấp cho đến khi bạn đã hoàn thành việc hoàn trả đồng tiền đã vay và thanh toán xong các khoản lãi và chi phí tương ứng. Bạn có thể tùy ý gia tăng tài sản đảm bảo để giảm rủi ro (ví dụ: rủi ro bị thanh lý) khi sử dụng dịch vụ.
2.2.5 Bạn đồng ý sử dụng đồng tiền đi vay tuân theo điều khoản sử dụng và các yêu cầu của luật và quy định có liên quan. Ngoài các hạn chế trước đây, bạn có toàn quyền quyết định việc sử dụng đồng tiền đi vay.
2.2.6 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi sử dụng dịch vụ, bạn sẽ tuân theo các luật và quy định liên quan, đồng thời đảm bảo tài sản nguồn là hợp pháp.
2.3 Quyền của Binance
2.3.1 Quyền nhận tiền lãi và phí: Bạn đồng ý rằng căn cứ theo các quy tắc và chính sách đã công bố của chúng tôi để cân nhắc trong việc sử dụng dịch vụ, bạn có nghĩa vụ thanh toán cho chúng tôi các khoản lãi hoặc chi phí liên quan khi sử dụng dịch vụ. Bạn cũng đồng ý tuân theo các quy tắc và chính sách đã công bố của chúng tôi liên quan đến việc thanh toán các khoản lãi và / hoặc phí nói trên.
2.3.2 Kiểm soát rủi ro: Khi giá thay đổi do biến động thị trường trong thời hạn của dịch vụ, theo sự thay đổi thời gian thực của tỷ lệ khoản vay trên giá trị thế chấp, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro như thanh lý tài sản thế chấp theo quyết định của chúng tôi nếu một rủi ro được xác định. Bạn đồng ý chấp nhận kết quả xử lý cuối cùng vô điều kiện.
Đối với mục đích của thỏa thuận, "đóng vị thế" sẽ đề cập đến tình huống mà chúng tôi, nhân danh mình, sắp xếp việc bán hoặc chiết khấu tài sản đảm bảo ở một mức giá cụ thể (bao gồm cả việc định đoạt thông qua các kênh giao dịch tiền điện tử hoặc tiền định danh) cho phạm vi tổng giá trị gốc của khoản vay tiền điện tử, lãi suất và các chi phí liên quan khác phải trả và được ưu tiên đối với số tiền thu được từ việc xử lý tài sản đảm bảo để hoàn trả và bồi thường. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết về việc đóng vị thế và các biện pháp kiểm soát rủi ro khác trong điều khoản sử dụng.
Trong quá trình bảo trì hệ thống của Binance, bạn thừa nhận và đồng ý rằng, nếu có rủi ro phát sinh theo nhận định của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu toàn quyền và độc quyền để quản lý tài sản đảm bảo của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng vị thế nhằm mục đích hoàn trả và bồi thường tiền gốc của khoản vay tiền điện tử, lãi suất và các khoản phí liên quan. Nếu các biện pháp kiểm soát rủi ro của chúng tôi (ví dụ: đóng vị thế) không bù đắp được tất cả tổn thất phát sinh từ việc chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi có quyền áp dụng các biện pháp cứu trợ và khắc phục khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng băng và khấu trừ tài khoản Binance của bạn và tài sản kỹ thuật số trong các tài khoản khác) và quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với bạn.
2.3.3 Thông báo: Bạn đồng ý rằng trong quá trình sử dụng dịch vụ, trong một số trường hợp nhất định (bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro do chúng tôi xác định), chúng tôi có quyền không có nghĩa vụ gửi thông báo qua dịch vụ tin nhắn (SMS), e-mail hoặc phương thức tin nhắn khách hàng (ví dụ: cảnh báo sớm và thông báo đóng vị thế).
2.4 Tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ
Khi xét thấy cần thiết hoặc hợp lý, chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho bạn bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý, trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không cần phải chịu bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn.
Điều khoản chung
3.1 Sửa đổi
Chúng tôi có thể sửa đổi thỏa thuận và các quy tắc và chính sách kinh doanh liên quan của Binance theo thời gian phù hợp với luật và quy định hiện hành hoặc nếu chúng tôi cho là cần thiết hoặc hợp lý. Thông báo về việc sửa đổi sẽ được đăng trên điều khoản sử dụng. Bạn sẽ thường xuyên xem lại thỏa thuận này cũng như các quy tắc và chính sách kinh doanh Binance có liên quan và chú ý đến các bản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với nội dung sửa đổi, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng dịch vụ, trả lại đồng tiền đã vay, thanh toán các khoản lãi và phí chưa thanh toán và xóa tài khoản thế chấp. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ vào hoặc sau khi phát hành thông báo, bạn đồng ý với các điều khoản cập nhật của thỏa thuận cũng như các quy tắc và chính sách kinh doanh của Binance có liên quan.
3.2 Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về thỏa thuận hoặc dịch vụ, hoặc nếu bạn muốn gửi bất kỳ yêu cầu nào dựa trên thỏa thuận, vui lòng tham khảo phần câu hỏi thường gặp và liên hệ với chúng tôi trên trang hỗ trợ.
Thỏa thuận dịch vụ cho vay tiền điện tử của Binance
4.2 trên 83 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây