Cách sử dụng chế độ Đa tài sản là như thế nào?

Cách sử dụng chế độ Đa tài sản là như thế nào?

0
Cách sử dụng chế độ Đa tài sản là như thế nào?

Chế độ đa tài sản là gì?

Chế độ đa tài sản cho phép người dùng giao dịch Hợp đồng tương lai USDⓈ-M trên nhiều loại tài sản ký quỹ. Hiện tại, Binance Futures cung cấp hợp đồng ký quỹ bằng USDT và hợp đồng ký quỹ bằng BUSD trong dòng sản phẩm Hợp đồng tương lai USDⓈ-M. Với Chế độ đa tài sản mới ra mắt, người dùng sẽ dùng chung khoản ký quỹ cho hợp đồng ký quỹ bằng USDT và hợp đồng ký quỹ bằng BUSD. Mọi lợi nhuận phát sinh từ một trong hai hợp đồng đều có thể sử dụng làm khoản ký quỹ. Điều này nghĩa là lợi nhuận của một vị thế có thể bù lỗ cho một vị thế thua khác. Do đó, số dư ký quỹ chỉ phản ánh lỗ và lãi ròng giữa các vị trí trên hai thị trường. Tính năng mới này chỉ hỗ trợ Chế độ Cross Margin.
Trong khi đó, những người dùng chỉ muốn giao dịch bằng một tài sản ký quỹ duy nhất (tức là chỉ BUSD) có thể chọn Chế độ một tài sản. Trong trường hợp này, các vị thế có cùng một tài sản ký quỹ sẽ sử dụng chung một khoản ký quỹ (ví dụ: hợp đồng ký quỹ bằng BUSD). Lãi và lỗ của các vị thế có cùng một tài sản ký quỹ có thể bù đắp lẫn nhau. Chế độ Một tài sản hỗ trợ cả Chế độ Cross Margin và Chế độ Isolated Margin.

Làm thế nào để chuyển đổi giữa Chế độ một/đa tài sản?

Xin lưu ý rằng Chế độ đa tài sản chỉ áp dụng cho Hợp đồng tương lai USDⓈ-M. Trên giao diện giao dịch Hợp đồng tương lai USDⓈ-M, chuyển đến góc trên cùng bên phải và chọn Tùy chọn > Chế độ tài sản.
Trong tab Chế độ tài sản, chọn Chế độ tài sản đơn lẻ hoặc Chế độ đa tài sản. Chế độ một tài sản được bật theo mặc định.
Xin lưu ý rằng nếu có vị thế đang mở hoặc lệnh đang mở trong Hợp đồng tương lai USDⓈ-M, thì sẽ không kích hoạt được Chế độ đa tài sản.
Tương tự như vậy, nếu có vị thế đang hoạt động trong giao dịch lưới thì sẽ không kích hoạt được Chế độ đa tài sản.
Giả sử bạn đang nắm giữ vị thế ở chế độ Isolated. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải chuyển tất cả các vị thế đang mở sang Chế độ Cross trước khi bật chức năng Đa tài sản.
Khi tài sản ký quỹ hợp đồng không đáp ứng yêu cầu của hệ thống, các tài sản này sẽ tự động được chuyển đổi thành tài sản khác theo tài khoản hợp đồng tiêu chuẩn U dưới dạng tài sản ký quỹ. Vui lòng xem quy tắc tự động chuyển đổi khoản ký quỹ chung.
Trước khi kích hoạt Chế độ đa tài sản, vui lòng đọc hướng dẫn chi tiết này để quản lý tốt hơn rủi ro tài khoản Hợp đồng tương lai USDⓈ-M.

Làm thế nào để kiểm tra Tỷ lệ ký quỹ tài khoản ở chế độ Đa tài sản?

Nếu bạn đã chọn Chế độ đa tài sản, thẻ “Đa tài sản” sẽ hiển thị ở góc trên cùng bên phải của tiện ích Tỷ lệ ký quỹ.
Do số dư ký quỹ được dùng chung cho nhiều vị thế trong Chế độ đa tài sản, nên bạn hãy theo dõi sát sao tỷ lệ ký quỹ. Khi Tỷ lệ ký quỹ đạt 100%, tất cả các vị thế sẽ được thanh lý.
Tiện ích Tỷ lệ ký quỹ trong Chế độ đa tài sản
Sau đây là phương trình được dùng để tính toán tỷ lệ ký quỹ ở Chế độ đa tài sản:
Tỷ lệ ký quỹ tài khoản = Ký quỹ duy trì tài khoản / Tài sản trong tài khoản
  • Ký quỹ duy trì tài khoản: Tổng số tiền ký quỹ duy trì của tất cả các vị thế cross tính bằng USD.
  • Tài sản trong tài khoản: Tổng số dư ký quỹ của tất cả các vị thế cross tính bằng USD.

Làm thế nào để kiểm tra số dư tài sản?

Trong giao diện giao dịch, hãy cuộn xuống bảng vị thế và chọn tab Tài sản.
Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra số dư tài sản trong Ví hợp đồng tương lai.

Làm thế nào để tính toán Tỷ lệ ký quỹ ở chế độ Đa tài sản?

Xin lưu ý rằng tỷ lệ ký quỹ dựa trên giá chung của thị trường của cặp USDTUSD và BUSDUSD.
Giả sử assetPair và tỷ lệ quy đổi thả nổi tương ứng như sau:
assetPair assetIndex indexBidBuffer indexAskBuffer bidRate askRate
USDTUSD 0,99 0,01 0,005 0,9801 0,99495
BUSDUSD 1 0 0 1 1
Giả sử người dùng muốn giao dịch hai hợp đồng, hợp đồng không kỳ hạn BTCUSDT và ETHBUSD_210326 với tỷ lệ đòn bẩy lần lượt là 100x và 50x. Trong trường hợp này, tỷ lệ ký quỹ duy trì sẽ lần lượt là 0,8% và 1%. Bất kể là isolated hay cross margin, trạng thái tài khoản và độ biến thiên khi tính toán các tham số khác nhau sẽ như sau.
1. Trạng thái ban đầu – Không có vị thế nào đang mở
Ký hiệu BTCUSDT ETHBUSD_210326
Tài sản margin USDT BUSD
assetWalletBalance 200 220
assetEquity 200 220
Tỷ lệ ký quỹ duy trì 0,008 0,01
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 0,01 (100x) 0,02 (50x)
Lãi và lỗ chưa ghi nhận 0 0
Chế độ tài sản đơn lẻ: USDT có thể dùng để đặt lệnh = 200,BUSD có thể dùng để đặt lệnh = 220
Chế độ đa tài sản: Tài sản trong tài khoản = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = 200*0,9801+220*1 = 416,02
Do không có vị thế nào đang mở, nên assetCrossInitialMargin bằng 0, uniAvailableForOrder = accountEquity-∑(assetCrossInitialMargin*askRate) = 416,02-0 = 416,02
USDT có thể dùng để đặt lệnh = 416,02/0,99495 = 418,13
BUSD có thể dùng để đặt lệnh = 416,02/1 = 416,02
Ký quỹ duy trì tài khoản = 0
Tỷ lệ ký quỹ = Ký quỹ duy trì tài khoản / Tài sản trong tài khoản = 0
2. Có vị thế đang mở
Ký hiệu BTCUSDT ETHBUSD_210326
Tài sản margin USDT BUSD
assetWalletBalance 200 220
assetEquity 200 220
Tỷ lệ ký quỹ duy trì 0,008 0,01
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 0,01 (100x) 0,02 (50x)
Số lượng vị thế 0,5 20
entryPrice 20.000 USDT 600 BUSD
markPrice 20.000 USDT 600 BUSD
Lãi và lỗ chưa ghi nhận 0 0
Ký quỹ duy trì tài khoản = ∑assetMM*askRate = 0,5*20.000*0,008*0,99495 + 20*600*0,01*1 = 199,596
Do không có lỗ lãi nào chưa ghi nhận, nên Tài sản trong tài khoản = accountWalletBalance = 416,02
uniAvailableForOrder = Tài sản trong tài khoản – ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 416,02 – (0,5*20.000*0,01*0,99495+20*600*0,02*1)= 76,525
USDT có thể dùng để đặt lệnh = 76,525/0,99495 = 76,91
BUSD có thể dùng để đặt lệnh = 76,525/1 = 76,525
Tỷ lệ ký quỹ = Ký quỹ duy trì tài khoản / Tài sản trong tài khoản = 199,596/416,02 = 0,47977 = 47,98%
3. Có vị thế đang mở và lỗ lãi chưa ghi nhận
Ký hiệu BTCUSDT ETHBUSD_210326
Tài sản margin USDT BUSD
assetWalletBalance 200 220
assetEquity 200-500 = -300 220+400 = 620
Tỷ lệ ký quỹ duy trì 0,008 0,01
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 0,01 (100x) 0,02 (50x)
Số lượng vị thế 0,5 20
entryPrice 20.000 USDT 600 BUSD
markPrice 19.000 USDT 600 BUSD
Lãi và lỗ chưa ghi nhận 0,5*(19.000-20.000) = -500 20*(620-600)= 400
Ký quỹ duy trì tài khoản = ∑assetMM*askRate = 0,5*19.000*0,008*0,99495 + 20*620*0,01*1 = 199,61
Có lỗ lãi chưa ghi nhận, Tài sản trong tài khoản = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = -300*0,99495+620*1=321,515
uniAvailableForOrder = Tài sản trong tài khoản – ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 321,515 – (0,5*19.000*0,01*0,99495+20*620*0,02*1) = -21
USDT có thể dùng để đặt lệnh and BUSD có thể dùng để đặt lệnh đều bằng 0。
Tỷ lệ ký quỹ = Ký quỹ duy trì tài khoản / Tài sản trong tài khoản = 199,61/321,515 = 0,62084 = 62,08%

Tự động chuyển đổi

Ở chế độ Đa tài sản, khi Số dư ví tài sản thấp hơn autoExchangeThreshold tính bằng $USD, thì tất cả các tài sản khác trong ví Hợp đồng tương lai USDⓈ-M sẽ tự động được chuyển đổi sang tài sản ký quỹ. Quá trình tự động chuyển đổi được xử lý bởi Công cụ khớp.
Vui lòng tham khảo quy tắc tự động chuyển đổi.

Ngưỡng tự động chuyển đổi và cách tính

Tham số Mô tả Giá trị/Cách tính
autoExchangeThreshold Ngưỡng tự động chuyển đổi với số lượng tài sản ký quỹ danh nghĩa, so với assetWalletBalance Cài đặt thủ công, mặc định là 0
accountDeficit Toàn bộ assetWalletBalance thấp hơn autoExchangeThreshold tính bằng $USD, mặc định là 0 accountDeficit = min(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*askRate) với assetWalletBalance thấp hơn autoExchangeThreshold
accountSurplus Toàn bộ assetWalletBalance cao hơn autoExchangeThreshold tính bằng $USD, mặc định là 0 accountSurplus = max(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*bidRate) với assetWalletBalance cao hơn autoExchangeThreshold
exchangeRatio exchangeRatio hoặc 1/exchangeRatio là tỷ lệ của tài sản cần chuyển đổi hoặc hoàn trả exchangeRatio = -accountDeficit/accountSurplus
assetExchangeAmount Số lượng tài sản có assetWalletBalance cao hơn autoExchangeThreshold cần chuyển đổi Số lượng cần chuyển đổi, luôn dương
assetRepayAmount Số lượng tài sản có assetWalletBalance thấp hơn autoExchangeThreshold cần hoàn trả Số lượng cần hoàn trả, luôn dương
Quá trình tự động chuyển đổi diễn ra định kỳ, nếu số dư ví của bất kỳ tài sản nào thấp hơn autoExchangeThreshold, hệ thống sẽ chuyển đổi tài sản có assetWalletBalance thặng dư sang tài sản có assetWalletBalance thâm hụt của người dùng.

Phương thức tự động chuyển đổi

i. Phương pháp tiếp cận của ngân hàng trung ương với đối tác cố định, cho phép số dư âm đối với một số tài sản của tài khoản ngân hàng trung ương,
ii. Chi tiết chuyển đổi được ghi lại và có thể truy nguyên.
Quá trình chuyển đổi được xử lý bởi Công cụ khớp.

Quy định tự động chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi

i. Khi accountDeficit hoặc accountSurplus bằng 0
Tài khoản sẽ không được tự động chuyển đổi.
ii. Khi exchangeRatio <= 1
Quá trình chuyển đổi sẽ xử lý tất cả các tài sản có số dư ví thặng dư theo một tỷ lệ để bù đắp tối đa cho tất cả các tài sản có số dư ví thâm hụt (0, autoExchangeThreshold). Số lượng tài sản có assetWalletBalance cao hơn autoExchangeThreshold cần chuyển đổi là assetExchangeAmount, sẽ được tính như sau:
assetExchangeAmount = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * exchangeRatio = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * accountDeficit/accountSurplus = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * (∑assetWalletBalance’ *askRate) / (∑assetWalletBalance” *bidRate)
Trong đó, assetWalletBalance là số dư ví thặng dư của một assetExchangeAmount cụ thể cần tính, assetWalletBalance’ là mỗi assetWalletBalance thấp hơn autoExchangeThreshold, còn assetWalletBalance” là mỗi assetWalletBalance cao hơn autoExchangeThreshold.
assetRepayAmount là số lượng tài sản có assetWalletBalance thấp hơn autoExchangeThreshold cần hoàn trả, sẽ được tính như sau:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
Sao cho tất cả tài sản bằng hoặc lớn hơn max(0, autoExchangeThreshold).
iii. Khi exchangeRatio > 1
Tài sản thặng dư không đủ để chuyển đổi sang tài sản thặng dư, tỷ lệ sẽ được áp dụng cho tài sản thâm hụt.
Theo đó, assetExchangeAmount sẽ được tính như sau:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
trong đó, assetWalletBalance là số dư ví thặng dư của assetExchangeAmount cụ thể cần tính.
assetRepayAmount sẽ được tính như sau:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)/exchangeRatio = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / (accountDeficit/accountSurplus) = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / ((∑assetWalletBalance’ *askRate) / (∑assetWalletBalance” *bidRate))
trong đó, assetWalletBalance là số dư ví thâm hụt của một assetExchangeAmount cụ thể cần tính, assetWalletBalance’ là mỗi assetWalletBalance thấp hơn autoExchangeThreshold, còn assetWalletBalance” là mỗi assetWalletBalance cao hơn autoExchangeThreshold.
Cách sử dụng chế độ Đa tài sản là như thế nào?
4.0 trên 42 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây