Bội số đòn bẩy thả nổi Binance làm giảm sự hao mòn giá trị ròng

0
93
Sự hao mòn giá trị ròng là gì
Khi thị trường có sự biến động mạnh, để duy trì bội số đòn bẩy cố định, hệ thống sẽ tiến hành điều chỉnh vị thế nhiều lần, việc này làm hao mòn giá trị ròng của token đòn bẩy.
Nguyên nhân:
Token đòn bẩy áp dụng bội số đòn bẩy cố định sẽ khởi động cơ chế điều chỉnh vị thế khi bội số đòn bẩy thực bắt đầu tách rời bội số đòn bẩy mục tiêu. Ví dụ người dùng mua long token đòn bẩy:
 • Khi giá đánh dấu tăng, bội số đòn bẩy thực sẽ giảm, cơ chế điều chỉnh vị thế sẽ tăng thêm số lượng. Lúc này giá đánh dấu nếu giảm xuống thì sẽ thành “thêm trên nóc” làm cho quá trình giảm sẽ tổn thất nhiều hơn, tổng số tiền vốn sẽ gánh chịu nhiều tổn thất hơn, làm cho giá trị ròng giảm.
 • Khi giá đánh dấu giảm, bội số đòn bẩy thực sẽ tăng, cơ chế điều chỉnh vị thế sẽ giảm thiểu số lượng, lúc này giá đánh dấu nếu tăng thì sẽ thành “giảm dưới đáy”, giá cả mặc dù đã hồi phục nhưng tổng số tiền tổn thất không thể phục hồi, làm cho giá trị ròng giảm.
Ví dụ:
Giả sử bội số đòn bẩy cố định là 3, token đòn bẩy xem long, bên dưới dùng LT 3X để biểu thị token này:
 • Vị thế của giỏ là 1.000 BTC/USDT hợp đồng vĩnh cửu, giá cả 9000USDT, tổng số tiền vị thế là 9.000.000 USDT;
 • Số lượng token đòn bẩy đã phát hành 300.000 LT 3X, giá trị ròng 10 USDT, tổng số tiền vốn là 3.000.000 USDT;
 • Bội số đòn bẩy thực hiện tại = Tổng số tiền vị thế / Giá trị vốn ròng =3, bằng bội số đòn bẩy mục tiêu.
Ngày đầu tiên, người dùng đã mua 900 đồng LT 3X , giả sử sau đó hàng ngày giá cả hợp đồng vĩnh cửu của BTC/USDT là +10%,-10%,+10%… Chúng ta sẽ xem giá trị ròng bị hao mòn như thế nào:
Ngày thứ nhất:
 • Tài sản đánh dấu BTC/USDT giá hợp đồng vĩnh cửu = 9.000 USDT
 • Giá trị ròng LT 3X = 10USDT
 • Bội số đòn bẩy thực = 3
 • Tổng tài sản của người dùng = 900 * 10 = 9.000 USDT
Ngày thứ 2:
Nếu hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT tăng 10%
 • Tài sản đánh dấu BTC/USDT giá hợp đồng vĩnh cửu = 9.000 *(1+10%)= 9.900 USDT;
 • Tổng số tiền vị thế = 9.900 * 1.000 =9.900.000 USDT, lợi nhuận 900.000 USDT;
 • Tương ứng, tổng số tiền vốn cũng có lợi nhuận 900.000 USDT: 3.000.000 + 900.000 = 3.900.000 USDT.
 • Giá trị vốn ròng = Tổng số tiền vốn / lượng phát hành = 3.900.000 / 300.000 =13, tăng 30%.
 • Lúc này bội số đòn bẩy thực = 9.900.000 / 3.900.000 = 2.54.
 • Tổng tài sản của người dùng = 900 * 13 = 11.700 USDT.
Xuất phát điều chỉnh vị thế: lúc này bội số đòn bẩy thực không bằng bội số đòn bẩy mục tiêu 3, kích hoạt cơ chế điều chỉnh vị thế.
 • Hệ thống cần mua vào nhiều tài sản đánh dấu hơn, tăng thêm tổng số tiền vị thế, “tài sản cơ bản” của vốn token đòn bẩy tăng lên, nếu lúc này giá đánh dấu tiếp tục tăng thì sẽ giành được nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng nếu thị trường lại hạ thì giống như “thêm trên nóc”——cùng một độ giảm sẽ tạo ra tổn thất lớn hơn.
 • Hệ thống tăng tổng số tiền vị thế, mua vào hợp đồng vĩnh cửu 182 BTC/USDT.
 • Tổng số tiền vị thế = 9.900 * (1.000 + 182 )= 11.700.000 USDT
 • Bội số đòn bẩy thực = 11.700.000 / 3.900.000 = 3, điều chỉnh vị thế xong, đảm bảo bội số đòn bẩy thực bằng bội số đòn bẩy mục tiêu.
Ngày thứ 3:
Nếu hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT hạ 10%
 • Tài sản đánh dấu BTC/USDT giá hợp đồng vĩnh cửu = 9.900 *(1 – 10%)= 8.910 USDT;
 • Tổng số tiền vị thế = 8.910 * (1.000 + 182)= 10.530.000 USDT
 • Tổng số tiền vị thế tổn thất 11.700.000 – 10.530.000 = 1.170.000 USDT
 • Tương ứng, tổng số tiền vốn cũng có lợi nhuận cũng tổn thất 1.170.000: 3.900.000 – 1.170.000 = 2.730.000 USDT
 • Tại đây, tổng số tiền vốn đã chịu thêm tổn thất tăng trên nóc 182 USDT:
 • Giá trị ròng LT 3X = 2.730.000 / 300.000 = 9.1 USDT
 • Tổng tài sản của người dùng = 900 * 9.1 = 8.190 USDT
Tổng kết:
 • Giá đánh dấu tăng 10%, tổng số tiền vốn chỉ giành được mức lợi nhuận là 1.000 BTCUSDT, cơ chế điều chỉnh vị thế đã tạo ra thêm trên nóc 182 USDT, tiếp theo giá đánh dấu hạ 10%, tổng số tiền vốn phải chịu thêm tổn thất là 182 BTCUSDT, làm cho giá trị ròng giảm.
 • Khi giá đánh dấu hạ 10% trước, sau đó lại tăng 10%, cơ chế điều chỉnh vị thế làm cho tổng số tiền vị thế giảm vị thế khi giảm tới đáy, tạo ra tổn thất khi giảm vị thế, chờ tới khi giá đánh dấu tăng lại 10%, số lượng trong vị thế đã bị giảm đi, tổn thất tổng số tiền vị thế chỉ hồi phục 1 phần, tổn thất tổng số vốn cũng chỉ hồi phục 1 phần, làm cho giá trị ròng giảm.
Nếu thị trường cứ tiếp tục như vậy, mỗi ngày tăng 10% hoặc giảm 10%, giá trị LT 3X ròng cuối cùng và tài sản của người dùng sẽ như bảng sau:
Chính bởi vậy, token đòn bẩy áp dụng bội số đòn bẩy cố định, khi thị trường biến động mạnh thì giá trị ròng tổn thất lớn.
Bội số đòn bẩy thả nổi Binance làm giảm sự hao mòn giá trị ròng
Để bảo hộ tài sản người dùng, cung cấp cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn, Binance áp dụng bội số đòn bẩy thả nổi, bội số đòn bẩy mục tiêu nằm trong khoảng 1.25 – 4. Khi điều chỉnh vị thế, Binance sẽ đem bội số đòn bẩy thực điều chỉnh tới bội số đòn bẩy mục tiêu do thuật toán quyết định.
Ví dụ:
 • Giả sử giỏ của token đòn bẩy Binance BTCUP nắm giữ vị thế là 1000 BTC/USDT hợp đồng vĩnh cửu, giá cả 9.000 USDT, tổng số tiền vị thế là 9.000.000 USDT;
 • Số lượng token đòn bẩy đã phát hành 450.000 BTCUP, giá trị ròng 10 USD, tổng số tiền vốn là 4.500.000 USDT.
 • Bội số đòn bẩy thực hiện tại = Tổng số tiền vị thế / Giá trị vốn ròng = 2, nằm trong phạm vi mục tiêu 1.25-4.
Vào ngày đầu tiên, người dùng đã mua 900BTCUP, giả sử mỗi ngày sau đó BTC/USDT giá hợp đồng vĩnh cửu +10%,-10%,+10%…
Ngày đầu tiên:
 • Tài sản đánh dấu BTC/USDT giá hợp đồng vĩnh cửu = 9.000 USDT
 • Giá trị ròng LT 3X = 10 USDT
 • Bội số đòn bẩy thực = 2
 • Tổng tài sản của người dùng = 900 * 10 = 9.000U SDT
Ngày thứ 2:
Nếu BTC/USDT hợp đồng vĩnh cửu tăng 10%
 • Tài sản đánh dấu BTC/USDT giá hợp đồng vĩnh cửu = 9.000 *(1+10%)= 9.900 USDT
 • Tổng số tiền vị thế =9.900 * 1.000 =9.900.000 USDT, lợi nhuận 900.000 USDT
 • Tương ứng, tổng số tiền vốn cũng có lợi nhuận 900.000 USDT : 4.500.000 + 900.000 = 5.400.000 USDT
 • Giá trị vốn ròng = Tổng số tiền vốn / Lượng phát hành = 5.400.000 / 450.000 =12 , tăng 20%
 • Lúc này bội số đòn bẩy thực = 9.900.000 / 5.400.000 = 1.83
 • Tổng tài sản của người dùng = 900 * 12 = 10.800 USDT
Ngày thứ 3:
Nếu BTC/USDT hợp đồng vĩnh cửu giảm 10%
 • Tài sản đánh dấu BTC/USDT giá hợp đồng vĩnh cửu = 9.900 *(1 – 10%)= 8.910 USDT
 • Tổng số tiền vị thế = 8.910 * 1.000 = 8.910.000 USDT
 • Tổng số tiền vị thế tổn thất 9.900.000 – 8.910.000 = 990.000 USDT
 • Tương ứng, tổng số tiền vốn cũng tổn thất 990.000: 5.400.000 – 990.000 = 4.410.000 USDT
 • Giá trị BTCUP ròng = 4.410.000 / 450.000 = 9.8 USDT
 • Tổng tài sản của người dùng = 900 * 9.8 = 8.820 USDT
Nếu thị trường cứ tiếp tục như vậy, mỗi ngày tăng 10% hoặc giảm 10%, giá hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT, giá token đòn bẩy BTCUP, bội số đòn bẩy thực, tài sản của người dùng thay đổi theo thời gian như bảng sau:
Tổng kết:
Binance áp dụng bội số đòn bẩy thả nổi, tránh được rất nhiều hao mòn giá trị vốn ròng do việc điều chỉnh vị thế nhiều lần gây ra trong trường hợp thị trường có sự biến động mạnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây