Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (17/05/2021)

Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (17/05/2021)

0
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (17/05/2021)
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures sẽ cập nhật mức ký quỹ của các hợp đồng ETH, BTC và ADA ký quỹ bằng coin vào lúc 17:00 ngày 17/05/2021 (Giờ Việt Nam) với mức ký quỹ và đòn bẩy mới như được nêu rõ trong bảng dưới đây. Giá trị vị thế và ký quỹ duy trì sẽ được điều chỉnh tuỳ theo từng cấp. Các vị thế đã lập trước khi cập nhật sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên người dùng nên điều chỉnh vị thế và đòn bẩy để tránh nguy cơ bị thanh lý.
Lưu ý quan trọng, thay đổi ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Những người dùng nắm giữ vị thế hiện tại của các Hợp đồng kỳ quỹ bằng Coin được nêu ở trên sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh bị thanh lý (v.d tỷ lệ ký quỹ đạt 100%), vui lòng thêm ký quỹ vào tại khoản Hợp đồng tương lai COIN-M hoặc giảm các vị thế của bạn. Chúng tôi khuyên người dùng nên kiểm soát tỷ lệ ký quỹ dưới 80%.
  • Hợp đồng ETH Vĩnh cửu
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo ETH)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo ETH)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
76-100x
0 < Vị thế ≤ 30
0 < Vị thế ≤ 15
0.50%
1.00%
51-75x
30 < Vị thế ≤ 200
15 < Vị thế ≤ 100
0.65%
1,33%
21-50x
200 <Vị thế ≤ 500
100 < Vị thế ≤ 250
1.00%
2.00%
11-20x
500 <Vị thế ≤ 1,000
250 <Vị thế ≤ 500
2.50%
5.00%
6-10x
1,000 <Vị thế ≤ 2,000
500 <Vị thế ≤ 1,000
5.00%
10.00%
5x
2.000 <Vị thế ≤ 3.000
1.000 < Vị thế ≤ 1.500
10.00%
20.00%
4x
3.000 <Vị thế ≤ 4.000
1.500 <Vị thế ≤ 2.000
12.50%
25.00%
3x
4.000 <Vị thế ≤ 5.000
2.000 < Vị thế ≤ 5.000
15.00%
33.33%
2x
5.000 < Vị thế ≤ 7.500
5.000 < Vị thế ≤ 7.500
25.00%
50.00%
1x
Vị thế > 7.500
Vị thế > 7.500
50.00%
100.00%
  • Hợp đồng Quý ETH 0625
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo ETH)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo ETH)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
31-50x
0 < Vị thế ≤ 50
0 < Vị thế ≤ 50
1.00%
2.00%
26-30x
50 < Vị thế ≤ 250
50 < Vị thế ≤ 150
1,65%
3.33%
21-25x
250 <Vị thế ≤ 500
150 < Vị thế ≤ 250
2.00%
4.00%
11-20x
500 <Vị thế ≤ 1,000
250 <Vị thế ≤ 500
2.50%
5.00%
6-10x
1,000 <Vị thế ≤ 2,000
500 <Vị thế ≤ 1,000
5.00%
10.00%
5x
2.000 <Vị thế ≤ 3.000
1.000 < Vị thế ≤ 1.500
10.00%
20.00%
4x
3.000 <Vị thế ≤ 4.000
1.500 <Vị thế ≤ 2.000
12.50%
25.00%
3x
4.000 <Vị thế ≤ 5.000
2.000 <Vị thế ≤ 3.000
15.00%
33.33%
2x
5.000 < Vị thế ≤ 7.500
3.000 <Vị thế ≤ 5.000
25.00%
50.00%
1x
Vị thế > 7.500
Vị thế > 5.000
50.00%
100.00%
  • Hợp đồng BTC Vĩnh cửu
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BTC)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BTC)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
101-125x
0 < Vị thế ≤ 10
0 < Vị thế ≤ 5
0.40%
0,80%
51-100x
10 < Vị thế ≤ 20
5 < Vị thế ≤ 10
0.50%
1.00%
21-50x
20 < Vị thế ≤ 30
10 < Vị thế ≤ 20
1.00%
2.00%
11-20x
30 < Vị thế ≤ 50
20 < Vị thế ≤ 50
2.50%
5.00%
6-10x
50 < Vị thế ≤ 100
50 < Vị thế ≤ 100
5.00%
10.00%
5x
100 < Vị thế ≤ 200
100 < Vị thế ≤ 200
10.00%
20.00%
4x
200 <Vị thế ≤ 400
200 <Vị thế ≤ 400
12.50%
25.00%
3x
400 <Vị thế ≤ 1,000
400 <Vị thế ≤ 1,000
15.00%
33.33%
2x
1.000 < Vị thế ≤ 1.500
1.000 < Vị thế ≤ 1.500
25.00%
50.00%
1x
Vị thế > 1.500
Vị thế > 1.500
50.00%
100.00%
  • Hợp đồng Quý BTC 0924
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BTC)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo BTC)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
21-50x
0 < Vị thế ≤ 10
0 < Vị thế ≤ 5
1.00%
2.00%
11-20x
10 < Vị thế ≤ 30
5 < Vị thế ≤ 30
2.50%
5.00%
6-10x
30 < Vị thế ≤ 50
30 < Vị thế ≤ 50
5.00%
10.00%
5x
50 < Vị thế ≤ 100
50 < Vị thế ≤ 100
10.00%
20.00%
4x
100 < Vị thế ≤ 200
100 < Vị thế ≤ 200
12.50%
25.00%
3x
200 <Vị thế ≤ 500
200 <Vị thế ≤ 500
15.00%
33.33%
2x
500 <Vị thế ≤ 1,000
500 <Vị thế ≤ 1,000
25.00%
50.00%
1x
Vị thế > 1,000
Vị thế > 1,000
50.00%
100.00%
  • Hợp đồng ADA Vĩnh cửu, Hợp đồng Quý ADA 0625,Hợp đồng Quý ADA 0924
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo ADA)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo ADA)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
11-20x
0 <Vị thế ≤ 500.000
0 < Vị thế ≤ 250.000
2,50%
5,00%
8-10x
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
250.000 <Vị thế ≤ 500.000
5,00%
10,00%
7x
1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
500.000 <Vị thế ≤ 1.000.000
5,00%
14,29%
6x
2.000.000 <Vị thế ≤ 4.000.000
1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
5,00%
16,67%
5x
4.000.000 <Vị thế ≤ 8.000.000
2.000.000 <Vị thế ≤ 4.000.000
10,00%
20,00%
4x
8.000.000 <Vị thế ≤ 14.000.000
4.000.000 <Vị thế ≤ 7.000.000
12,50%
25,00%
3x
14.000.000 <Vị thế ≤ 20.000.000
7.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
15,00%
33,33%
2x
Vị thế > 20.000.000
10.000.000 <Vị thế ≤ 15.000.000
25,00%
50,00%
1x
Vị thế > 20.000.000
Vị thế > 15.000.000
50,00%
100,00%
Thông tin thêm:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
17/05/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi Binance trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (17/05/2021)
4.3 trên 104 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây