Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

0
Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Binance DEX khác biệt như thế nào so với Binance.com

 

Nội dung:

 • Mục đích của Binance Chain/DEX là gì?
  • Các tính năng chính của Binance Chain
 • Các lệnh được khớp trên Binance DEX như thế nào?
  • Các nguyên tắc chính của Công cụ Khớp lệnh 
 • Các ví dụ về Công cụ Khớp
  • Kịch bản 1: Không khớp lệnh
  • Kịch bản 2: Đạt được số lệnh có thể thực hiện tối đa
  • Kịch bản 3: Các lệnh có giá bán tốt nhất khớp với lệnh có giá mua tốt nhất
  • Kịch bản 4: Mua số lượng lớn
  • Kịch bản 5: Bán số lượng lớn
  • Kịch bản 6: Lệnh đặt trước được khớp trước

 

Mục đích của Binance Chain/DEX là gì?

Mục đích của Binance Chain và DEX là tạo ra một thị trường phân quyền trực tiếp trên blockchain. Tài sản không được gửi đến sàn giao dịch hoặc ví tiền do một nền tảng hoặc công ty nào đó kiểm soát. Thay vào đó, sổ lệnh và các giao dịch diễn ra trên blockchain. Không có phí trung gian mà chỉ có chi phí mạng và chỉ người dùng hoàn toàn kiểm soát tài sản của họ.

 

Các tính năng chính của Binance Chain

Binance Chain dựa trên cơ chế đồng thuận Chịu Lỗi Byzantine (BFT). Điều này có nghĩa là blockchain được bảo mật miễn là có 2/3 tổng số node trung thực. Ngoài ra, một khi giao dịch được cam kết trong một khối, nó không thể thay đổi. Không có rủi ro nào về việc sửa đổi chuỗi hoặc forking.

Ngoài ra, thời gian để tạo một khối trong Binance Chain là khoảng 1 giây, với thông lượng giao dịch cao. Đây là một trong những blockchain được triển khai thương mại nhanh nhất tại thời điểm của bài viết này.

Binance DEX giữ sổ lệnh của mình trên blockchain, điều này có nghĩa là bất kỳ ai chạy một node đầy đủ đều có bản sao đầy đủ của nó.

Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa Binance DEX và binance.com: 

 • Loại Lệnh: Binance DEX chỉ chấp nhận các lệnh giới hạn 
 • Logic khớp lệnh: Do bản chất của blockchain, các khối được tạo ra sau mỗi khoảng thời gian rời rạc, do đó Binance DEX không thực hiện khớp lệnh liên tục như cách vận hành của hầu hết các sàn giao dịch. Thay vào đó, khớp lệnh diễn ra bằng cách sử dụng khớp lệnh bằng đấu giá định kỳ cho tất cả các lệnh mở nhận được từ trước cho đến khối mới nhất.

 

Các lệnh được khớp trên Binance DEX như thế nào?

Nếu bạn đang vội, bạn có thể bỏ qua phần này và đến ngay phần  “Ví dụ về Công cụ Khớp lệnh”.

Có 2 loại Công cụ Khớp lệnh:

 • Liên tục – trong đó các lệnh được khớp ngay lập tức
 • Rời rạc – trong đó việc khớp lệnh được diễn ra tại mỗi khoảng thời gian bằng các nguyên tắc đấu giá 

Binance DEX sử dụng một Công cụ Khớp lệnh riêng biệt. Các lệnh được tập hợp trên mỗi khối và tất cả các khối mở cho đến khối mới nhất được khớp tại cuối khối đó. 

 

Các nguyên tắc chính của công cụ khớp lệnh:

 • Việc khớp lệnh được thử 1 lần cho mỗi khối 
 • Lệnh được khớp khi giá bán (bid price) cao nhất cao hơn giá mua (ask price) thấp nhất
 • Chỉ có 1 giá được chọn trong mỗi khối, được xác định là giá thực hiện trong số tất cả các lệnh có thể thực hiện được
 • Việc khớp lệnh được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: mức độ cạnh tranh của giá, sau đó là khoảng thời gian (chiều cao khối) mà chúng được chấp nhận

Mỗi lần thử khớp lệnh xảy ra sau khi một khối được ghi lại trên chuỗi (“đã khai thác được”). Việc khớp lệnh diễn ra theo các bước sau:

 • Xác định giá thực hiện của khối từ các yếu tố sau:

  • Số lượng lệnh tối đa có thể thực hiện
  • Thặng dư tối thiểu
  • Áp lực thị trường
  • Giá tham khảo
 • Phân bổ thực hiện lệnh bằng cách sử dụng các quy tắc:
 • Các lệnh có giá bán cao nhất sẽ khớp với các lệnh có giá mua thấp nhất;
 • Nếu tất cả các giá bán hoặc giá mua ở giá thực hiện khối không thể thực hiện đầy đủ bởi các giá mua hoặc giá bán tương ứng, thì các lệnh từ các khối sớm nhất sẽ được chọn và thực hiện trước
 • Nếu tất cả các giao dịch bán hoặc giao dịch mua tại giá thực hiện của khối không thể thực hiện đầy đủ bởi các giao dịch mua hoặc giao dịch bán tương ứng, và đến trong cùng một khối, việc thực hiện sẽ được phân bổ theo tỷ lệ tương ứng với số lượng của chúng (được quy định ở mức sàn nếu số đó có một tiêu chuẩn khối lượng giao dịch tối thiểu). Nếu phân bổ không thể được chia đều, một thuật toán xác định sẽ đảm bảo lựa chọn hợp lý bằng cách sử dụng ID thứ tự ngẫu nhiên.

 

Ví dụ về công cụ khớp lệnh

Vui lòng chú ý đặc biệt đến Kịch bản 3,4,5, nếu bạn là người giao dịch “năng nổ” hoặc giao dịch tại các thị trường rất biến động hoặc kém thanh khoản.

 

Kịch bản 1: Không khớp lệnh

Trong ví dụ này, giá bán và giá mua không 'giao nhau' (giá bán cao nhất thấp hơn giá mua thấp nhất). Trong khi thử khớp lệnh, không có lệnh nào được thực hiện, như minh họa ở đây:

Ở đầu khối này, chúng tôi có các lệnh mở sau đây.

 

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Một lệnh mua 10 token Testnet với đơn giá 5 được đặt.Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Không có lệnh nào được thực hiện. Sổ lệnh bây giờ có những lệnh mở sau:

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Kịch bản 2: Đạt được số lệnh có thể thực hiện tối đa

Ở đầu khối này, chúng tôi có các lệnh mở sau đây.

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

 

Sau đó, bạn đặt các lệnh sau:

 • Lệnh mua 30 token Testnet với đơn giá 12
 • Lệnh mua 10 token Testnet với đơn giá 10
 • Lệnh mua 20 token Testnet với đơn giá 9
 • Lệnh mua 30 token Testnet với đơn giá 8

 

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Giá cho vòng này là 6 để đạt được khối số lượng lệnh được khớp tối đa. Và số lượng 90 giao dịch được thực hiện ở mức giá 6.

Sau khi các lệnh được khớp, bạn có thể xem lịch sử giao dịch:

Lệnh Bán:

 

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Lệnh Mua:

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Kịch bản 3: Các lệnh có giá bán tốt nhất khớp với lệnh có giá mua tốt nhất

Ở đầu khối này, chúng tôi có các lệnh mở sau đây.

 

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Sau đó, bạn đặt các lệnh sau:

 • 25 lệnh với giá 10

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Giá cho vòng này là 7 để có số lượng lệnh được khớp tối đa. Và tất cả các giao dịch được thực hiện tại 7. Một số lệnh bán được thực hiện. Vì các lệnh có giá bán tốt nhất sẽ khớp với các lệnh có giá mua tốt nhất, nên các lệnh bán có giá 6 sẽ được thực hiện trước. Sau đó, một số lệnh bán có giá 7 sẽ được thực hiện. Bằng cách này, một số lệnh bán có giá 7 sẽ được thực hiện được lấp đầy một phần.

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Các lệnh mở sau khi khớp:

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

 

Kịch bản 4: Mua số lượng lớn 

Ở đầu khối này, chúng tôi có các lệnh mở sau đây..

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Như bạn có thể thấy, có các lệnh bán khác nhau ở các mức giá khác nhau. Nếu bạn đặt một lệnh mua với số lượng lớn: 150 ở mức giá 25. Điều sau đây sẽ xảy ra:

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Giá được xác định là 10. Và tất cả các lệnh bán được khớp.

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Sổ lệnh sau khi khớp:

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Phân tích:

Giá giao dịch này có vẻ như là một bất lợi cho người mua. Trong ví dụ này, bạn phải trả tổng cộng 800. Bạn có thể nhận được giao dịch mua công bằng hơn bằng cách đặt các gia dịch khác nhau với số tiền nhỏ hơn: Bạn sẽ trả ít hơn nếu bạn làm theo các bước sau:

 • Mua 15 lệnh với giá 6
 • Mua 25 lệnh với giá 7
 • Mua 25 lệnh với giá 8
 • Mua 5 lệnh với giá 9
 • Mua 10 lệnh với giá 10

Nếu bạn chọn đặt lệnh theo cách này, bạn chỉ phải trả 610, ít hơn 800

 

Kịch bản 5: Bán số lượng lớn

Ở đầu khối này, chúng tôi có các lệnh mở sau đây.

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Có các lệnh sau:

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Bạn đặt một lệnh bán lớn: bán 80 với giá 6.

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Các giao dịch được thực hiện ở mức giá 6.

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Số tiền 450 không phải là tốt nhất. Bạn có thể bán được cao hơn nếu bạn làm theo các bước sau:

 • đặt 5 lệnh bán ở giá 10.
 • đặt 40 lệnh bán ở giá 8
 • đặt 10 lệnh bán ở giá 7
 • đặt 20 lệnh bán ở giá 6

Bằng cách này, số tiền bán được có thể là 560. 

 

Kịch bản 6: Lệnh đặt trước được khớp trước

Ở đầu khối này, chúng tôi có các lệnh mở sau đây.

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Sau đó, các lệnh sau đến với công cụ khớp lệnh:

 • 20 lệnh mua với giá 6
 • 10 lệnh bán với giá 6

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Vì đã có giao dịch bán ở mức giá 6 trong lệnh, nên các giao dịch đó được khớp trước. Các lệnh mua được thực hiện đầy đủ.

 

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

15 lệnh bán trước đây với mức giá 6 được thực hiện đầy đủ.Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Chỉ một nửa trong số 10 lệnh bán ở mức giá 6 đó được thực hiện.

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Sổ lệnh sau khi khớp:

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex

Tìm hiểu Chuyên sâu về Công cụ Khớp lệnh của Binance Dex
4.3 trên 208 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây