Funding Rate

Funding Rate

0
Funding Rate

1. Funding Rate là gì?

Funding Rate là các khoản thanh toán định kỳ cho trader mua hoặc bán dựa trên sự khác biệt giữa giá spot và giá thị trường của Hợp đồng tương lai không kỳ hạn. Khi thị trường tăng giá, mức Funding rate là dương và trader mua sẽ trả tiền cho trader bán. Khi thị trường đi xuống, mức Funding rate là âm và trader bán sẽ trả tiền cho trader mua.
Về cơ bản, Funding Rate dùng để buộc giá thị trường của Hợp đồng tương lai không kỳ hạn về với giá tài sản cơ sở thực tế.

2. Tại sao Funding Rate lại quan trọng?

Đối với các hợp đồng tương lai truyền thống, quá trình thanh toán thường diễn ra sau mỗi tháng hoặc quý – tùy thuộc vào chi tiết của hợp đồng. Tại thời điểm thanh toán, giá hợp đồng sẽ về giá spot và mọi vị thế đang mở đều sẽ bị đóng lại. Hợp đồng tương lai không kỳ hạn là sản phẩm đang được nhiều sàn phái sinh tiền mã hóa cung cấp và loại hợp đồng này tương tự như hợp đồng tương lai truyền thống.
Nhưng khác với hợp đồng tương lai truyền thống, trader có thể giữ mãi vị thế của mình và không cần theo dõi thời điểm chuyển giao hàng tháng. Ví dụ: Một trader có thể giữ mãi vị thế bán, trừ khi bị thanh lý. Do đó, giao dịch hợp đồng không kỳ hạn tương tự với giao dịch theo cặp trên thị trường spot.
Tóm lại, hợp đồng không kỳ hạn không thanh toán theo cách thông thường. Chính vì thế, các sàn giao dịch tiền mã hóa đã tạo một cơ chế nhằm bảo đảm giá hợp đồng không đi lệch khỏi chỉ số giá nền tảng của nó. Cơ chế này được gọi là Funding Rate.

3. Funding Rate trên Binance là gì?

Trên Binance Futures, Funding được tính bằng công thức sau:
Số tiền Funding = Giá trị danh nghĩa của vị thế* × Funding Rate
(*Giá trị danh nghĩa của vị thế = Giá đánh dấu x Quy mô hợp đồng)
Xin lưu ý rằng Binance không tính phí chuyển giao Funding Rate vì hoạt động này diễn ra trực tiếp giữa các trader.
Funding diễn ra 8 giờ một lần lúc 07:00 Giờ Việt Nam; 15:00 Giờ Việt Nam; 23:00 Giờ Việt Nam trên Binance Futures. Trader chỉ chịu trách nhiệm thanh toán Funding nếu họ có vị thế đang mở tại thời điểm Funding định sẵn. Nếu trader không có vị thế, họ không phải chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản Funding nào. Nếu bạn đóng vị thế trước thời gian Funding, bạn sẽ không thanh toán hoặc nhận được khoản Funding nào.
Thời gian giao dịch phí Funding thực tế có độ lệch 15 giây. Ví dụ: Khi một trader mở vị thế lúc 15:00:05 Giờ Việt Nam, phí Funding có thể vẫn áp dụng với trader (cho dù là thanh toán hay nhận phí Funding).
Bạn có thể thấy Funding Rate và số đếm ngược đến lần Funding tiếp theo trên Binance Futures phía trên biểu đồ giá nến:

4. Yếu tố nào ảnh hưởng đến Funding Rate?

Funding Rate bao gồm hai yếu tố: Lãi suất và Phí quyền chọn. Phí quyền chọn là nguyên nhân khiến giá hợp đồng không kỳ hạn sẽ về giá tài sản cơ sở.
Binance sử dụng lãi suất thả nổi với giả định rằng việc nắm giữ tiền mặt sẽ trả lại lãi suất cao hơn so với khoản BTC tương đương. Theo mặc định, sự khác biệt được quy định là 0,03% mỗi ngày (0,01% với mỗi khoảng thời gian Funding kể từ khi lượt Funding diễn ra sau mỗi 8 giờ) và có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường, chẳng hạn như mức Funding Rate của liên bang.
Giá hợp đồng không kỳ hạn có thể khác biệt đáng kể so với Giá đánh dấu. Trong trường hợp như vậy, chỉ số Phí quyền chọn sẽ được sử dụng để buộc hội tụ giá giữa hai thị trường. Có thể xem lịch sử Chỉ số phí quyền chọn tại đây. Chỉ số này được tính toán riêng cho mỗi hợp đồng:
Chỉ số phí quyền chọn (P) = [Max(0, Giá mua vào tác động – Chỉ số giá ) – Max(0, Chỉ số giá – Giá bán ra tác động)] / Chỉ số giá
Giá mua vào tác động = Giá khớp trung bình để thực hiện mức ký quỹ tác động danh nghĩa trên Giá mua vào
Giá chào bán tác động = Giá khớp trung bình để thực hiện mức ký quỹ tác động danh nghĩa trên Giá chào bán
  • Chỉ số giá là một nhóm giá ghi nhận từ những sàn giao dịch Spot lớn, được tính theo khối lượng tương đối.
  • Mức ký quỹ tác động danh nghĩa (IMN) cho Hợp đồng ký quỹ bằng USDT là mức danh nghĩa hiện có để giao dịch với khoản ký quỹ trị giá 200 USDT (báo giá bằng USDT); đối với Hợp đồng ký quỹ bằng Coin, đây là mức danh nghĩa hiện có để giao dịch với khoản ký quỹ trị giá 200 USD (báo giá bằng USD). IMN dùng để xác định giá mua vào hoặc giá bán ra tác động trung bình trong sổ lệnh.
Mức ký quỹ tác động danh nghĩa (IMN) = 200 USDT / Tỷ lệ ký quỹ ban đầu ở mức đòn bẩy tối đa
Để biết thêm thông tin về đòn bẩy và ký quỹ của Hợp đồng tương lai USDT, vui lòng truy cập bài viết Đòn bẩy và ký quỹ của Hợp đồng tương lai USDⓈ-M.

5. Làm thế nào để tính Funding Rate?

1. Tìm chuỗi giá mua vào/giá bán ra tác động trong khoảng thời gian Funding nhất định
Với Sổ lệnh bên mua vào như sau:
Mức
Giá
Số lượng cơ sở
Số lượng danh nghĩa báo giá
Số lượng danh nghĩa báo giá cộng dồn
1
p1
q1
hệ số nhân*p1*q1
hệ số nhân*p1*q1
2
p2
q2
hệ số nhân*p2*q2
hệ số nhân**p1*q1+hệ số nhân*p2*q2
3.
p3
q3
hệ số nhân*p3*q3
hệ số nhân**p1*q1+hệ số nhân**p2*q2+hệ số nhân*p3*q3
n
pn
qn
hệ số nhân*pn*qn
hệ số nhân*∑pn*qn
Nếu hệ số nhân *∑px*qx > IMN trong mức x và hệ số nhân * ∑px-1*qx-1 < IMN trong mức x-1, thì ta có thể tìm thấy Giá mua vào tác động từ mức x trong sổ lệnh:
Giá mua vào tác động =IMN / [(IMN-hệ số nhân *∑px-1*qx-1)/px+hệ số nhân * ∑qx-1]
*IMN: Mức ký quỹ tác động danh nghĩa
Để lấy chuỗi giá mua vào/giá bán ra tác động, hệ thống thực hiện phương pháp trên thông qua ảnh chụp sổ lệnh trong thời gian Funding này:
Số lệnh bán ra được tóm tắt như sau:
Mức
Giá
Số lượng cơ sở
Số lượng danh nghĩa báo giá
Số lượng danh nghĩa báo giá cộng dồn
1
11409,63
0,499
(11409,63 x 0,499)
5693,41
2
11409,78
0,008
(11409,78 x 0,008)
(11409,63 x 0,499) + (11409,78 x 0,008)
3.
11410,08
0,616
(11410,08 x 0,616)
……
4
11410,49
0,079
(11410,49 x 0,079)
………
5=x-1
11410,50
0,065
(11410,50 x 0,065)
14.456,38 < 25.000 USDT *
6=x
11410,54
2,850
(11410,54 x 2,850)
(11409,63 x 0,499) + (11409,78 x 0,008)+ (11410,08 x 0,616)+ (11410,49 x 0,079)+ (11410,50 x 0,065) + (11410,54 x 2,850) = 46.976,38 > 25.000 USDT *
*Mức kỹ quỹ tác động danh nghĩa theo mặc định của hợp đồng không kỳ hạn BTCUSDT
Từ bảng trên ta có các số liệu sau:
  • Giá ở mức x-1 là 11410,50
  • Số lượng danh nghĩa báo giá cộng dồn ở mức x là 14456,38
  • Số lượng cơ sở cộng dồn ở mức x-1 là:0,499 + 0,008 + 0,616 +0,079 + 0,065 = 1,267
Thay vào công thức:
Giá bán ra tác động = IMN / [(IMN-hệ số nhân *∑px-1*qx-1)/px+hệ số nhân * ∑qx-1]
= 25.000 / [(25.000 – 14456,38) / 11410,54 + 1,267]
= 25.000 / (10543,62 / 11410,54 + 1,267)
= 11.410,31 USDT
Phân tích:
  • Số lượng tương ứng khi đạt NIM ở mức x: (IMN-hệ số nhân *∑px-1*qx-1) / px = (25.000 – 14456,38 ) / 11410,54 = 0,924
  • Số lượng cơ sở cộng dồn khi đạt NIM: 0,924 + 1,267 = 2,191
  • Giá bán ra tác động = 25.000 / 2,191 = 11.410,31 USDT
2. Tìm chuỗi chỉ số phí quyền chọn trong khoảng thời gian Funding này
Binance tính toán chỉ số phí quyền chọn mỗi phút và lấy bình quân gia quyền theo thời gian trên tất cả các chỉ số trong khoảng thời gian Funding (8 giờ một lần).
Công thức tính chỉ số phí quyền chọn:
Chỉ số phí quyền chọn(P) = [ Max(0, Giá mua vào tác động – Chỉ số giá ) – Max(0, Chỉ số giá – Giá bán ra tác động)] / Chỉ số giá
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
Trình tự
Giá mua vào tác động
Giá bán ra tác động
Giá chỉ số
Chỉ số phí quyền chọn
1
bp1
ap1
ip1
(Max(0,bp1-ip1)-Max(0,ip1-ap1))/ip1
2
bp2
ap2
ip2
(Max(0,bp2-ip2)-Max(0,ip2-ap2))/ip2
n
bpn
apn
ipn
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
3. Bình quân gia quyền theo thời gian để Funding của chỉ số phí quyền chọn trong khoảng thời gian Funding này
Chúng tôi sử dụng chuỗi chỉ số phí quyền chọn trong khoảng thời gian Funding này (từ bước 2) để thay vào công thức tính chỉ số phí quyền chọn trung bình:
Chỉ số phí quyền chọn trung bình (P) = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+·480*Premium_index_480)/(1+2+3+···+480)
*Premium_Index_1: chỉ số phí quyền chọn ở phút đầu tiên
4. Cách tính Funding Rate
Funding Rate được tính bằng yếu tố lãi suất trong 8 giờ (0,01%) và yếu tố phí quyền chọn trong 8 giờ. Giá trị điều tiết A +/- 0,05% cũng được thêm vào. Ví dụ: Funding Rate được tính từ 07:00 – 15:00 Giờ Việt Nam sẽ trao đổi từ 15:00 Giờ Việt Nam.
Nhấp vào để xem Lịch sử Funding Rate
Công thức tính Funding Rate:
Funding Rate (F) = Chỉ số phí quyền chọn trung bình (P) + clamp (0.01% – Chỉ số phí quyền chọn (P), 0,05%, -0,05%)
*Chỉ số phí quyền chọn (P) ở đây đề cập đến chỉ số trung bình hiện tại
Lưu ý:
Hàm clamp (x, min, max) có nghĩa là nếu (x < min), thì x = min; nếu (x > max), thì x = max; nếu max ≥ a ≥ min, thì trả về x.
Nói cách khác, miễn là chỉ số phí quyền chọn nằm trong khoảng từ -0,04% đến 0,06%, thì Funding Rate sẽ bằng 0,01% (Lãi suất).
Nếu (Lãi suất (I) – Chỉ số phí quyền chọn (P)) nằm trong khoảng +/-0,05% thì F = P + (I – P) = I. Nói cách khác, Funding Rate sẽ bằng lãi suất.
Ví dụ 1:
Dấu thời gian: 03:00:00 ngày 28-08-2020 Giờ Việt Nam
Chỉ số giá: 11.312,66USDT
Giá mua vào tác động: 11.316,83 USDT
Giá bán ra tác động: 11.316,80 USDT
Chỉ số phí quyền chọn(P) = Max(0, Giá mua vào tác động − Chỉ số giá ) − Max(0, Chỉ số giá − Giá bán ra tác động) / Chỉ số giá
=Max(0, 11.316,83 – 11.312,66) – Max(0,11.312,66 – 11317,66) / 11.312,66
= (4,17 – 0) / 11.312,66
= 0,0369%
*Xin lưu ý rằng ví dụ này nằm trong khoảng thời gian Funding từ 23:00 hôm nay – 07:00 hôm sau Giờ Việt Nam, Chỉ số phí quyền chọn lúc 03:00 Giờ Việt Nam phải được lấy từ bình quân gia quyền theo thời gian trên tất cả các chỉ số trong khoảng thời gian Funding từ 23:00 hôm nay – 03:00 hôm sau Giờ Việt Nam.
Ví dụ 2:
Dấu thời gian: 15:00:00 ngày 28-08-2020 Giờ Việt Nam
Giá đánh dấu: 11.329,52
Đây là thời điểm kết thúc của khoảng thời gian Funding 07:00 – 15:00 Giờ Việt Nam, 8 giờ = 480 phút, nên chỉ số phí quyền chọn bình quân gia quyền trong 8 giờ (P) = 0,0429%
Chỉ số phí quyền chọn trung bình = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+·480*Premium_index_480)/(1+2+3+···+480)
*Premium_Index_1: chỉ số phí quyền chọn ở phút thứ nhất
Funding Rate (F) = Chỉ số phí quyền chọn (P) + clamp(0,01% – Chỉ số phí quyền chọn (P), 0,05%, -0,05%)
= 0,0429% + Clamp(0,01% – 0,0429%,0,05%, -0,05%)
= 0,0429% + (-0,0329%)
= 0,0100%
5. Funding Rate tối đa
Mức sàn = -0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì
Mức trần = 0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì
Funding Rate tối đa = clamp(Funding Rate, mức sàn, mức trần)
*Funding Rate (từ bước 4)
Funding rate của mỗi hợp đồng được tính toán dựa trên "Tỷ lệ ký quỹ ban đầu" và "Tỷ lệ ký quỹ duy trì" tương ứng ở mức đòn bẩy tối đa. Đối với tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì, vui lòng tham khảo bài viết Đòn bẩy và ký quỹ của Hợp đồng tương lai USDT để biết thêm chi tiết.
Xin lưu ý rằng có một ngoại lệ đối với BCHUSDT, chúng ta cần tham khảo bảng hợp đồng không kỳ hạn USDT ở mức 75x thay vì bảng ở mức 20x.

6. Làm thế nào để xem Funding Rate theo thời gian thực và lịch sử Funding Rate?

Bạn có thể xem Funding Rate theo thời gian thực và lịch sử Funding Rate bằng cách nhấp vào [Thông tin][Lịch sử Funding Rate]. Ngoài ra, bạn có thể nhấp trực tiếp vào đây.

7. Làm thế nào để nhận thông báo về phí Funding?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn. Nhấp vào [Phái sinh] [Hợp đồng tương lai USDⓈ-M].
2. Nhấp vào nút bên cạnh [Giao dịch lưới] để truy cập [Danh sách ưu tiên].
3. Chuyển đến tab [Thông báo] để bật nút [Kích hoạt phí Funding]. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tỷ lệ tính phí Funding Rate trong khoảng 0,0001%~0,75%. Hiện tại, tỷ lệ theo mặc định là 0,25%, tức là bạn sẽ nhận được thông báo khi tỷ lệ tính phí Funding Rate dự kiến đạt 0,25%. Nhấp vào [Xác nhận] để lưu mục ưu tiên của bạn.
Lưu ý quan trọng: Bạn sẽ nhận được thông báo qua email / SMS / thông báo trong ứng dụng. Chức năng này được coi là hình thức cảnh báo rủi ro và Binance không đảm bảo sẽ gửi thông báo kịp thời. Bạn đồng ý rằng trong quá trình sử dụng dịch vụ, đối với một số trường hợp nhất định (bao gồm nhưng không giới hạn với trường hợp do tắc nghẽn mạng cá nhân và tín hiệu mạng không ổn định), người dùng có thể không nhận được hoặc nhận được lời nhắc trễ. Binance không có nghĩa vụ phải gửi thông báo.
Funding Rate
4.7 trên 62 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây