Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (13/05/2021)

Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (13/05/2021)

0
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (13/05/2021)
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures sẽ cập nhật mức ký quỹ của các hợp đồng DOT, LTC và ETH ký quỹ bằng coin vào lúc 18:00 ngày 13/05/2021 (Giờ Việt Nam) với mức ký quỹ và đòn bẩy mới như được nêu rõ trong bảng dưới đây. Giá trị vị thế và ký quỹ duy trì sẽ được điều chỉnh tuỳ theo từng cấp. Các vị thế đã lập trước khi cập nhật sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên người dùng nên điều chỉnh vị thế và đòn bẩy để tránh nguy cơ bị thanh lý.
Lưu ý quan trọng, thay đổi ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Những người dùng nắm giữ vị thế hiện tại của các Hợp đồng kỳ quỹ bằng Coin được nêu ở trên sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh bị thanh lý (v.d tỷ lệ ký quỹ đạt 100%), vui lòng thêm ký quỹ vào tài khoản Hợp đồng tương lai COIN-M hoặc giảm các vị thế của bạn. Chúng tôi khuyên người dùng nên kiểm soát tỷ lệ ký quỹ dưới 80%.
  • Hợp đồng Vĩnh cửu DOTUSD, Hợp đồng Quý DOTUSD 0625, Hợp đồng Quý DOTUSD 0924
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa bằng DOT)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa bằng DOT)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
11-20x
0 <Vị thế ≤ 25.000
0 <Vị thế ≤ 25.000
2,50%
5,00%
8-10x
25.000 < Vị thế ≤ 50.000
25.000 < Vị thế ≤ 50.000
5,00%
10,00%
7x
50.000 <Vị thế ≤ 100.000
50.000 <Vị thế ≤ 70.000
5,00%
14,29%
6x
100.000 < Vị thế ≤ 150.000
70.000 < Vị thế ≤ 80.000
5,00%
16,67%
5x
150.000 <Vị thế ≤ 200.000
80.000 < Vị thế ≤ 100.000
10,00%
20,00%
4x
200.000 <Vị thế ≤ 300.000
100.000 < Vị thế ≤ 150.000
12,50%
25,00%
3x
300.000 <Vị thế ≤ 500.000
150.000 <Vị thế ≤ 250.000
15,00%
33,33%
2x
Vị thế > 500.000
250.000 <Vị thế ≤ 500.000
25,00%
50,00%
1x
Vị thế > 500.000
Vị thế > 500.000
50,00%
100,00%
  • Hợp đồng Vĩnh củu LTCUSD, Hợp đồng Quý LTCUSD 0625, Hợp đồng Quý LTCUSD 0924
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa bằng LTC)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa bằng LTC)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
11-20x
0 <Vị thế ≤ 5.000
0 <Vị thế ≤ 2.500
2,50%
5,00%
8-10x
5.000 < Vị thế ≤ 10.000
2.500 <Vị thế ≤ 5.000
5,00%
10.00%
7x
10.000 <Vị thế ≤ 20.000
5.000 < Vị thế ≤ 10.000
5,00%
14,29%
6x
20.000 < Vị thế ≤ 50.000
10.000 < Vị thế ≤ 25.000
5,00%
16,67%
5x
50.000 <Vị thế ≤
100.000
25.000 < Vị thế ≤ 50.000
10,00%
20,00%
4x
100.000 < Vị thế ≤ 150.000
50.000 <Vị thế ≤ 75.000
12,50%
25,00%
3x
150.000 <Vị thế ≤ 200.000
75.000 < Vị thế ≤ 100.000
15,00%
33,33%
2x
Vị thế > 200.000
10.000 < Vị thế ≤ 125.000
25,00%
50,00%
1x
Vị thế > 200.000
Vị thế > 125.000
50,00%
100,00%
  • Hợp đồng ETH Vĩnh cửu
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa bằng ETH)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa bằng ETH)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
100x
0 < Vị thế ≤ 100
0 < Vị thế ≤ 30
0,50%
1,00%
51-75x
100 < Vị thế ≤ 500
30 < Vị thế ≤ 200
0,65%
1,33%
21-50x
500 <Vị thế ≤ 1.000
200 <Vị thế ≤ 500
1,00%
2,00%
11-20x
1.000 <Vị thế ≤ 2.000
500 <Vị thế ≤ 1.000
2,50%
5,00%
6-10x
2.000 <Vị thế ≤ 4.000
1.000 <Vị thế ≤ 2.000
5,00%
10,00%
5x
4.000 <Vị thế ≤ 6.000
2.000 <Vị thế ≤ 3.000
10,00%
20,00%
4x
6.000 <Vị thế ≤ 8.000
3.000 <Vị thế ≤ 4.000
12,50%
25,00%
3x
8.000 <Vị thế ≤ 10.000
4.000 <Vị thế ≤ 5.000
15,00%
33,33%
2x
Vị thế > 10.000
5.000 < Vị thế ≤ 7.500
25,00%
50,00%
1x
Vị thế > 10.000
Vị thế > 7.500
50,00%
100,00%
  • Hợp đồng Quý ETH 0625
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa bằng ETH)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa bằng ETH)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
31-50x
0 < Vị thế ≤ 100
0 < Vị thế ≤ 50
1,00%
2,00%
26-30x
100 < Vị thế ≤ 500
50 < Vị thế ≤ 250
1,65%
3,33%
21-25x
500 <Vị thế ≤ 1.000
250 <Vị thế ≤ 500
2,00%
4,00%
11-20x
1.000 <Vị thế ≤ 2.000
500 <Vị thế ≤ 1.000
2,50%
5,00%
6-10x
2.000 <Vị thế ≤ 4.000
1.000 <Vị thế ≤ 2.000
5,00%
10,00%
5x
4.000 <Vị thế ≤ 6.000
2.000 <Vị thế ≤ 3.000
10,00%
20,00%
4x
6.000 <Vị thế ≤ 8.000
3.000 <Vị thế ≤ 4.000
12,50%
25,00%
3x
8.000 <Vị thế ≤ 10.000
4.000 <Vị thế ≤ 5.000
15,00%
33,33%
2x
10.000 < Vị thế ≤ 15.000
5.000 < Vị thế ≤ 7.500
25,00%
50,00%
1x
Vị thế > 15.000
Vị thế > 7.500
50,00%
100,00%
  • Hợp đồng Quý ETH 0924
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa bằng ETH)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa bằng ETH)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
21-50x
0 < Vị thế ≤ 100
0 < Vị thế ≤ 50
1,00%
2,00%
11-20x
100 < Vị thế ≤ 500
50 < Vị thế ≤ 250
2,50%
5,00%
6-10x
500 <Vị thế ≤ 1.000
250 <Vị thế ≤ 500
5,00%
10,00%
5x
1.000 <Vị thế ≤ 2.000
500 <Vị thế ≤ 1.000
10,00%
20,00%
4x
2.000 <Vị thế ≤ 4.000
1,000 <Vị thế ≤ 2,000
12,50%
25,00%
3x
4.000 <Vị thế ≤ 6.000
2.000 <Vị thế ≤ 3.000
15,00%
33,33%
2x
6.000 <Vị thế ≤ 10.000
3.000 <Vị thế ≤ 5.000
25,00%
50,00%
1x
Vị thế > 10.000
Vị thế > 5.000
50,00%
10,00%
Thông tin thêm:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng mang đến cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
13/05/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi Binance trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Cập nhật mới về Đòn bẩy và mức Ký quỹ cho Hợp đồng Binance Futures (13/05/2021)
4.3 trên 104 đánh giá

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây